Ticket #604 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: alvenkrona Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vid medlemsregistrering anger man ett lösenord, När man sedan försöker logga in på PW fungerar inte det lösenordet. Så då får man välja "glömt lösenord" registrera om det. (då funkar det)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Bett en ny medlem testa om det funkar numera, it worked.

Note: See TracTickets for help on using tickets.