Ticket #606 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Sätta upp en XMPP-server

Reported by: Zash Owned by: Zash
Priority: major Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc: Richie, mini

Description

 1. Ordna fram hårdvara
 2. Installera lämplig mjukvara, tex
  • ubuntu-server
  • ejabberd
 3. DNS
  • _xmpp-(server|client)._tcp.piratpartiet.se IN SRV ...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

 • Owner changed from Richie to Zash
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by Zash

 • Cc Richie, mini added

comment:3 Changed 13 years ago by Zash

Jag kan sätta upp om någon ordnar fram en burk att köra på.

comment:4 Changed 13 years ago by Zash

Portforward och DNS kvar.

comment:5 Changed 13 years ago by Zash

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

Funkar, men inga SRV-records än

comment:6 Changed 12 years ago by Zash

 • Component changed from Ideer to Piratechat (XMPP)
Note: See TracTickets for help on using tickets.