Ticket #611 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Mer avancerad mappning?

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Funderar över

 http://www.infopolitics.eu/admin/build/feeds/edit/feed/mapping

Jag undrar om man kan skapa egna kombinationer där? Tex så skulle man kunna vilja ha ett prefix i titeln på ett item. Typ "P2PNet: blablabla".

I vissa fall vill man kunna sätta fält manuellt per feed. Typiskt är feedikon och sånt. Går det att lägga till sådana saker per feed?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Ja, man kan skapa egna fält. Jag har lagt till två stycken redan, Author och Image.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

Var exakt styr vi över hur dessa renderas? är det i views-konfigen?

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

Delvis i Views, men vill man ha full kontroll så är det Content Templates som gäller. Dels kan man speca fält och divar och sånt direkt i GUI:t och dels kan man skapa helt egna mallfiler för olika typer av innehåll. Då kan man helt skräddarsy hur det ska se ut. Views söker ut ur databasen och renderar medan CT formger renderingen.

comment:4 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.