Ticket #613 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Feed-URLen försvinner när man gör edit

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: blocker Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

 http://www.infopolitics.eu/node/475/edit

Går man till Edit på en feed är URLen borta!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ah, det berodde nog på felet som fanns tidigare men som verkar fixat nu.

Dvs: om det blir fel när man skapar feedet så försvinner URLen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.