Ticket #618 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Lista pubkey vid key people

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc: Johanmlg

Description

Dessutom så är textfältet på Basic details för litet. :-P

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Ooooch detta har deadline för att fixas redan i morgon fredag på kvällen. Ska användas på visitkorten, där jag ska göra mallarna på fredag kväll för att skickas till tryckeriet tidigt som fan på lördag morgon!

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

Snabb work-around är att använda MITs publika keyserver, alla våra nycklar finns där:  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=rickard+olsson&op=index&fingerprint=on

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Cc changed from Johanmlg, to Johanmlg
  • Milestone set to 2011

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.