Ticket #619 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Skapa kanaler

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

"Frågan som blev hängade i luften senast var hur vi ska administrera kanalen om ppbot är ägare. En lösning är att när jag skickar kommando t.ex. "ppbot: createchannel piratprat" så skapas kanalen av ppbot som sedan bjuder in mig och sätter mig som värd"

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.