Ticket #62 (closed Defekt: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 12 years ago

ListKeyPeople Styrelsen är ändrad...

Reported by: JorgenL Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

result += GenerateTableLine("Board Chairman", "Rick Falkvinge", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Board Vice Chairman", "Christian Engström", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Party Secretary", "Mårten Fjällström", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Treasurer", "Bo Leuf", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Board Member", "Björn Odlund", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Board Deputy", "Stefan Flod", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Board Deputy", "Jan Lindgren", string.Empty);
result += GenerateTableLine(" ", " ", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Party Leader", "Rick Falkvinge", string.Empty);
result += GenerateTableLine("Vice Party Leader", "Christian Engström", string.Empty);

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 15 years ago by JorgenL

Jag kan checka in en ny version, men jag vet inte riktigt var jag ska leta upp uppgifterna.
Kan nån som vet säkert korrigera här, så checkar jag in ändringarna?

comment:2 Changed 15 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.