Ticket #624 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Texten på "Återställning av lösenord" sidan stämmer inte

Reported by: patrik.willard@… Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Lösenord, Återställning
Cc:

Description

Jag återställde just mitt lösenord, funktionen som sådan fungerar ypperligt, men i mailet så kommer det med en länk (  https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx?member=[id]&ticket=[ticket] ) och sidan man då kommer till ber en att ange koden man fick i mailet.

Denna kod är redan ifylld i textrutan vilket gör uppmaningen lite missvisande (dels för att jag för en sekund stannade till och funderade på om koden i textrutan inte skulle stå där, men också då koden aldrig skrivs ut i mailet mer än som sista komponent i länken.

Önskning: någon form av bättre formulering (eller bara tydliggörande att den av scriptet förifyllda koden är rätt)

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.