Ticket #626 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Tom sida efter att jag lägger till en feed

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

När jag lägger till en feed hamnar jag på /node/add/feed, som då är tom. Det verkar som någon form av misslyckad redirect efter en POST.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.