Ticket #627 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Tagga feeds med ursprungsland

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description

skapa en taggvokabulär så att man kan tagga med ursprungsland, typ se, fr, uk etc. Detta kan i bästa fall användas till att via en flagga jämte inläggen sen.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.