Ticket #629 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet att dölja feeds i listan till vänster

Reported by: mini Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Infopolitics Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Kanske kommer jag att vilja plocka in flera kategorier från några bloggar. Finns det då något sätt att undertrycka några av dessa (manuellt) från att synas i listan till vänster?

Jag undrar lite också om det kan vara så att man vill ha en länk direkt till respektive blogg där till vänster, istället för en länk till "feeds/34", typ. Eller kanske båda länkarna?

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.