Ticket #63 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Alert Activist talar inte att sms har maxlängd

Reported by: Björn Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/AlertActivists.aspx ger varken en varnande text eller har ett maximalt antal tecken man kan skriva i textrutan, vilket gör att man kan skicka ut sms som blir avhuggna.

Bör fixas åtminstone en varningstext, gärna en en beränsning om hur lång texten man kan skriva i rutan kan vara, iaf om man väljer optionen sms.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Enligt  http://www.mosms.com/se/docs/api_spec.pdf
så är gränsen 160 tecken, verkar det stämma?

Lägger ett nedräkningsfält efter checkboxen som visar antal tecken kvar.
Det börjar på 156 för det läggs "PP: " före.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

JorgenL's fix incheckad.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.