Ticket #631 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

kan inte placera fler än två i riksdagsprimärval 2010 listan

Reported by: Henrik Sultan Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: primärval
Cc:

Description

Hur jag än gör så lyckas jag inte lägga till fler än två om ens det namn i listan med personer jag vill se i primärvalet. Drar, trycker på pilar och provar båda Firefox med och utan tillägg, Internet Explorer och alla är uppdaterade. Sätter detta som critical och hoppas att det bara är jag som drabbats...

Ska försöka igen senare och se vad som sker...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Om du testar igen nu, kvarstår problemet eller går det bättre?

comment:2 Changed 13 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.