Ticket #633 (closed Förbättring: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Piratepad: Räkna antalet paddor

Reported by: Gonte Owned by: redhog
Priority: minor Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Ingen aning om hur lätt/svårt det är, men vore nice med en räknare på piratepads förstasida som visar antalet skapade pads ;)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to minor

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Component changed from Hemsidan to PiratePad

comment:4 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:6 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to onhold

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.