Ticket #64 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Det är onödigt svårt att assigna volunteers rätt

Reported by: Todi Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Gränssnittet för volunteers är onödigt komplext just nu, vilket skapar frustration och flaskhalsar för något som är väldigt viktigt att det går snabbt och smidigt. Vissa ändringar som jag ser för att göra det smidigare:

  1. Vice på distrikt- och valkretsnivå bör kunna assigna användare som är tilldelade Lead, för att avlasta varandra och undvika flaskhalsar.
  1. "Geography" i Volunteer-listan bör visa vilken valkrets användaren tillhör, inte bara kommun.
  1. I dropdownen "Assign selected volunteers to" bör det stå vilket distrikt/valkrets som användaren är lead/vice för, så man inte behöver slå upp det på annat håll.
  1. Borde gå att lätt söka upp användaren och hans info, utan att byta till en annan sida. Hur vet jag inte riktigt än.

Fyll på den här ticketen med fler förslag om det finns.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

2 och 3 är klara.

comment:3 Changed 14 years ago by anders.erkeus@…

Jag har just fått access till den lägsta nivån, tror jag. Där stirrar jag på en lista med "andra frivilliga inom ditt område" med en kryssruta utan förklaring, ett namn och namnet på mitt område mm (- ibland en ansvarig som inte är "överansvarig" för mitt område, utan för ett intilliggande överområde). Vad ska jag ha detta till, vad kan jag göra med detta? (personerna återfinns inte heller på listan över folk till vallokalerna, som jag fått)

Grejen är att det är en stockholmsvalkrets, och jag har förstått att dessa har hanterats annorlunda än minsta områden på annan plats i landet -- är det jag upplever endast ett resultat av detta, som kommer att fixas eller råkar andra också på samma sak?

Hursomhelst skulle nog en förklaring till hur detta snitt funkar på själva sidan vara på plats

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Såvitt jag kan bedöma så funkar sidan som avsett nu.

Stänger ticketen.
/Jörgen

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.