Ticket #646 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

geografi storgöteborg

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

om möjligt skapa en geografi i pirateweb kallad Storgöteborg med följande kommuner:

Kungälv
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
Göteborg
Mölndal
Partille
Härryda
Lerum
Ale
Alingsås
Lilla Edet
Kungsbacka

Inte jätteviktigt och kanske något krångligt (sträcker sig över 4 valkretsar/2län, så..) men om det går skulle det vara bra...

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Sådan förändring måste komma från PL och utifrån ett behov.

Note: See TracTickets for help on using tickets.