Ticket #653 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Arkivera lokala mailutskick i forumet

Reported by: Kanin Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Om jag förstått rätt är det en bot som fångar upp Ricks nyhetsbrev och koppipejstar det till forumet? Skulle man inte kunna utöka boten så den gör det för alla lokala mail och lägger i rätt forumskategori? Har man mailutskick automatiskt arkiverade, så kan utomstående läsa andras lokala utskick :)

Och så lär man sig skriva egna bra utskick genom att titta på andras också!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by agnesson

  • Milestone set to Innan riksdagsvalet

Det här är en extremt bra förbättring, speciellt nu inför valet där många troligtvis vill se vad som händer i grannkommunerna. Idag kan man endast läsa det i protokoll från ledningsmöten (?).

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan riksdagsvalet 2010 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Owner changed from JorgenL to Johanmlg
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Forumet to vBulletin

comment:4 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Owner changed from Johanmlg to JorgenL

comment:5 Changed 12 years ago by Johanmlg

Tillbaka till Jörgen. Forum-biten av koden är redan klar. Bara PW-delarna kvar. :)

comment:6 Changed 11 years ago by agnesson

Bump! Mailen finns förvisso redan här  https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx men det är en enorm förbättring att kunna kommentera och mer lyfta fram att partiet fortfarande lever.

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Forumet ska dödas.

Note: See TracTickets for help on using tickets.