Ticket #655 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Enter-knappen funkar sådär i chattfönster

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: dansve
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Ibland funkar inte Enter i popup-chatten. Man blir tvungen att klicka på Send med musen, eftersom inte heller TabTab+Space funkar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Jag kör Firefox på Win XP och har aldrig haft problemet. Vad kör Olof?

Note: See TracTickets for help on using tickets.