Ticket #663 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Avbryt saknas i redirect-bläddrings-fönstret

Reported by: olof.bjarnason@… Owned by: dansve
Priority: minor Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

När man klickar redirect hamnar man i "redirect-bläddrings-fönstret". Där finns ingen möjlighet att avbryta, t.ex. om man upptäcker att den man tänkt redirecta till inte är inloggad. På så sätt är enda alternativet att redirecta till en själv, vilket är förrvirrande för besökaren.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det finns knapp och länk för att backa. Om du inget gör öht ligger det en ganska kort timeout som skickar besökaren tillbaka till väntelistan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.