Ticket #670 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Remove pad after use

Reported by: Richie Owned by: redhog
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Dear Rickard Olsson,

me and a friend of mine have created a relationship graph showing quite
some people in our greater social network using piratepad.

Apparently, the mere existence of this (my friend can't seem to keep
her mouth shit) has upset some people around us. Admittedly, it was a
stupid idea to use a public service to build such an aggregation of
(generally public, but possibly sensitive) data.

To clear the issue, we would like the document history at
< http://piratepad.net/***> to be removed to minimize the chances of anyone finding the document (via a search engine or otherwise).

Please let us know if this is possible.

Greetings and thanks for providing such an useful service,
-- Nils Dagsson Moskopp erlehmann < http://dieweltistgarnichtso.net>

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Jag har tagit bort padnamnet för att inte sprida den mer än nödvändigt, available on request.

Men, det här sätter fingret på en sak jag tänkte på häromdagen; att det borde finnas en mekanism för att radera paddor. Jag vet inte hur det ska göras för att dels radera dem helt och samtidigt undvika att folk raderar paddor för andra, men jag vet inte om det är en så himla stor risk mtp paddornas normalt randomiserade namngivning.

En annan sak vi kan (och ska, imho) göra är att sätta robots.txt så paddorna inte indexeras av sökmotorerna.

comment:2 Changed 13 years ago by speakman

Med lite programmeringsinsatser kanske det går att åstadkomma att paddorna inte tas bort från disk utan enbart markeras som borttagen (eller avklarad för den delen). Och att den sedan vid behov finns att återställa i admingränssnittet. Då skulle man kunna rädda borttagna paddor, samtidigt som de kan få ett avslut.

Hur har du gjort med den aktuella paddan?

comment:3 Changed 13 years ago by Ludvig

Kanske någon funktion som raderar en padda som inte varit vid liv på ett tag? (En "TTL" som går att ställa in?)

comment:4 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:6 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:7 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.