Ticket #674 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

misslyckad ändring av personuppgifter

Reported by: per.djurmo@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har fått ändrad adress och försökte gå in på Ändra personuppgifter. Det misslyckades. Fick en felkod till svar.

Per Ahlzén

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

Kom du inte in alls på "Mina uppgifter - Grunduppgifter"?

Om du kom in: Ändrade du ditt telefonnummer samtidigt?

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Om problemet kvarstår, kontakta medlemsservice@… så hjälper vi dig.

Note: See TracTickets for help on using tickets.