Ticket #678 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Byt avsändare på förnyelsemail

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Mail om att förnya medlemskap skickas idag från rick.falkvinge@… men avslutas "Hälsningar, Medlemsservice" det vore alltså logiskt att ha medlemsservice@pp som avsändare.

Jag har också fått påpekanden om att många filtrerar mail från rick, det vore bra om förnyelsemail inte fastnade i de filtren (eftersom många inte orkar läsa ricks utskick regelbundet), för många kan nog det lösas genom att byta avsändare.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ändring genomförd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.