Ticket #679 (closed Defekt: wontfix)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Jag vill Rösta men vet inte hur man gör

Reported by: Birgitta Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag vill Rösta i primärvalet, sista dagen idag, men vet inte hur man gör. Kan jag inte bara skriva in ett namn.
/Birgitta
070-444 88 22
011-18 77 00

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by dansve

17.13 Inget svar efter ca 20 signaler per nummer.

/Daniel S

comment:2 Changed 15 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tredje försöket på båda telefonerna 21.15. Inget svar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.