Ticket #687 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Förslag på ny blogg till live.piratpartiet.se!

Reported by: soso@… Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Skulle helt sonika vilja föreslå min blogg  http://buukne.ath.cx/soso/ till live.piratpartiet.se. Skriver relativt mycket om piratfrågor och använder mig då av tag:en pplive så det kan särskiljas från eventuella icke-piratrelaterade inlägg. Jag anser i övrigt att bloggen uppfyller de kriterier jag tidigare sett framställas för publicering på live-sidan.

Med bästa hälsningar
/Josef

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Håller på att lägga in, dyker upp strax!

Note: See TracTickets for help on using tickets.