Ticket #689 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

forum.ungpirat.se

Reported by: Gonte Owned by: Richie
Priority: trivial Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Besökare till adressen forum.ungpirat.se borde hamna på  http://forum.piratpartiet.se/Group255.aspx

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Om detta är viktigt så kontakta admin-gruppen (t ex via Skype) och be dem lägga upp forum.ungpirat.se i DNS. Därefter blir det till att konfigurera någon apache att göra själva omdirigeringen just till rätt del av forumet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.