Ticket #692 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Ta bort "Brödtext:" från PP:s RSS-flöden

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

[10:37:02] Mikael Nilsson: Jag har nämnt det förut - det är irriterande att piratpartiet.se's RSS-flöde lägger in "Brödtext: " i texten.

Se nu vad effekten blir:
"Bloggen nämner ofta (detta handlar bloggen om): Brödtext"

enligt  http://www.politometern.se/blog/1787/

Fix ska troligen in i:
[10:42:18] Mikael Nilsson: (flexinode-modulen gissar jag)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Gamla hemsidan me thinks. Inaktuell.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.