Ticket #693 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

DNS-fix: Lägg in dev.*.se CNAME utv.piratpartiet.se

Reported by: SimonB. Owned by: Zash
Priority: trivial Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

När man är lite förvirrad så här tidigt på dagen kan det vara smidigt att ha dev.piratpartiet.se och dev.pirateweb.net som fungerande CNAME för det man egentligen menar.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

 • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

 • Owner changed from Richie to Zash
 • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed
;; QUESTION SECTION:
;dev.piratpartiet.se.      IN   A

;; ANSWER SECTION:
dev.piratpartiet.se.  883   IN   CNAME  utv.piratpartiet.se.
utv.piratpartiet.se.  883   IN   A    194.14.56.24

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

 • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.