Ticket #694 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/eu2009

Reported by: joco2me@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Skulle vara bra med översättningar till Engelska, åtminstone viktiga sidor som historia och kontakt. En liten flagga att trycka på högst upp på varje sida för att skifta språk.

Kan hjälpa till med översättningen om det ska göras.

/josef

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

joco2me, vill du fortfarande översätta något här så är det väldigt välkommet. Om du inte svarar så utgår jag istället från att detta är överspelat för stunden. Tack och hej så länge :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.