Ticket #698 (closed Förbättring: invalid, multipletickets)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

PW - Hemsida + mer

Reported by: tobias.jerner@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Bättringar som borde vara på sin plats på PW (PirateWeb)

  • Så att man skall kunna skriva in kontaktalternativ "skypenamn"
  • Editera och ha möjlighet att kunna göra egna maillistor
  • Låta folk bli ickeanonyma aktivister - jag skulle vilja kunna skriva till någon och säga "Hej, du är aktivist och bor i X, vill du skriva ut och spika upp de har småaffischerna?"
  • Lättförståelig guide som presenterar funktioner, exempel på hur de används och vad de kan användas till, tillsammans med en förklaring över olika roller i systemet och vad de rollerna innebär.

Övriga förbättringar som behövs göras.

  • Kalender där man kan bocka i om man vill vara med på aktiviteter eller ej, "jag kommer, Jag kommer kanske, Jag kommer inte"
  • Hitta ett bättre komunikationssystem mellan de olika distrikten och lokalavdelningarna.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid, multipletickets
Note: See TracTickets for help on using tickets.