Ticket #701 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

vill gå ur partiet

Reported by: filip.ingelstrom@… Owned by: dansve
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

hej,
jag vet inte ifall jag är med i medlemslistan men jag hade gärna gått ur ifall jag är.

mvh
filip

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Hej, kontakta medlemsservice@… så hjälper de dig :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.