Ticket #707 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

PiratsupportTray: popup dyker inte upp

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: critical Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

När en besökare kommer in och man inte har PiratsupportTray-fönstret öppet (överst?) så kommer inte popup-fönstret upp. Inte heller plinget hörs. Det är först när man dubbelklickar på trayikonen som både bling och popup kommer fram.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Owner changed from dansve to olofb
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by olofb

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.