Ticket #711 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

PiratsupportTray: Rapportera bugg/önskemål

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Man skulle kunna ha en länk t.ex. nere till höger i statusbaren som går direkt till detta trac-system. På så sätt blir det lättare att rapportera in buggar/önskemål mera naturligt när man använder PiratsupportTray.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by olofb

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by olofb

  • Priority changed from minor to major
  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.