Ticket #713 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

PiratsupportTray: pling-ljud vid loginskärm

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: minor Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Ibland hamnar man på login-skärmen, t.ex. kan det vara timeout eller så.

Det hade varit bra om man blir uppmärksammad på detta, genom att få ett pling-ljud, kanske också öppna upp fönstret i förgrunden.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by olofb

Ett alternativ är en enkel MessageBox "Du har blivit utloggad från Piratsupport."

Note: See TracTickets for help on using tickets.