Ticket #716 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/agera/stockholm

Reported by: per.ranch@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Borde det inte stå:

Annars så är vi uppdelade i tre delar i länet - Stockholm Stads kommun, Norrkommuner och Söderkommuner, och de har alla sina egna sidor med information:

•Stockholms Stads kommun
•Norrkommuner (alla kommuner norr om Stockholms Stads kommun)
•Söderkommuner (alla kommuner söder om Stockholms Stads kommun)

eller? Ort och kommun är väl stor skillnad eller hur? Och Stockholm Stad är en egen kommun...

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.