Ticket #717 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Felanmälan pirate web

Reported by: ruuska@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

Jag försöker spara ett Forum Handle för att kunna logga in på forumet som medlem och därmed kunna rösta i omröstningar etc.

Det som händer är att jag hela tiden får meddelande om att mitt handle är Invalid oavsett att jag försökt med diverse olika förslag.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from blocker to major

Hej,
ditt forumhandle ska vara det användarnamn du registrerat dig med på forumet.

Är det vad du testat med?

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Stänger ärendet eftersom jag inte hört något mer.
Maila gärna medlemsservice@… om du fortfarande har problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.