Ticket #718 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

PiratsupportTray: Autologin vid login-skärm

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

Det hade varit slick om man kunde fylla i inloggningsuppgifter i tray-appen. Ibland händer det nämligen att man, trots att man loggat in någon gång på dagen, får se inloggningsskärmen när man tar upp tray-appen.

Om man kunnat ange inloggningsuppgifter (t.ex. i status-baren) så skulle tray-appen kunna ange dessa "automagiskt" så fort den upptäcker att login-skärmen syns.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by olofb

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat genom att login-skärm inte dyker upp igen (hoppar mellan två sidor regelbundet för att bevara session).

Note: See TracTickets for help on using tickets.