Ticket #733 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Hax listas som oberoende

Reported by: coopdot Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Med tanke på att han blev medlem för ett tag sedan och att han arbetar med vår man i Bryssel så kanske det vore på sin plats att ändra på det

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

HAX har själv valt att stå som oberoende.

Note: See TracTickets for help on using tickets.