Ticket #737 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Lägga till anledning när man avslår en attest

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle vilja kunna skriva varför jag inte vill attestera ett utlägg/faktura så den som lade in den får feedback på vad som gick fel.

Exempel: Ett utlägg på 25 000 med beskrivningen "jag äär gay" skulle jag vilja avslå med motiveringen "Det är inte jag".

Note: See TracTickets for help on using tickets.