Ticket #738 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Tackbrev till medlemmar

Reported by: Simon B. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Jag fick just en "$username, Happy Fourth Anniversary from eBay" med en trevlig bild i.
PW kunde kanske också skicka ut tackbrev till medlemmar på liknande sätt.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Kanske som bekräftelse på att man förnyat sitt medlemskap?

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.