Ticket #740 (closed Förbättring: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Regler för användade av Skypebots funktioner

Reported by: Tommten Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

När är det lämligt att skriva i diverse kanaler?
Tex "operativt:"
När får man skicka en fråga/kommentar dit via ppbot, och vad kan betraktas som missbruk av ppbot.

En "ppbot: regler" kanske?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Tommten

  • Owner changed from Richie to mini
  • Status changed from new to assigned

Skit också, glömde ändra till Skypebot... Vet inte hur man editar om det är möjligt. :(

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Component changed from Hemsidan to Skypeboten

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Type changed from Defekt to Förbättring
  • Resolution set to onhold
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.