Ticket #745 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Utöka mängden folk som har access att köra IISRESET på pirateweb

Reported by: Simon B. Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag dog forumet, men PirateWeb funkar. Kunde man på PirateWeb-servern smyga in en funktion för att starta om forumet?
Eller generellt för att köra IISRESET på servern 79.136.113.39=forum+pirateweb.

Möjlig lösning i Perl:  http://www.perlmonks.org/?node_id=96480

Sketch på lösning i klassisk ASP:
<%
'Application("restartsecret") = "flytta denna rad till hemlig config fil"
Dim x, cooldown, pwd
x = Application("restart_attempts")

if isArray(x)

cooldown = (Now() - x(1) > 5/(60*24)) 'Efter 5 minuters paus
if cooldown then x(0) = 0 'sa har bruteforce-skyddet kylts av

pwd = request.form("p") 'tillat EJ url-parametrar...!
if ""<>pwd then x(0) = x(0) + 1 'rakna upp antal inloggforsok

if not cooldown AND x(0)>5 then 'max 5 inloggningar per varje 5 minuter

response.write "Too many attempts. Next try allowed in a few minutes."

elseif pwd = Application("restartsecret") then

'starta om IIS...hur?
'kanske via Server.CreateObject("WScript.Shell")

end if

x(1) = Now()
Application("restart_attempts") = x

end if
%>

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

överspelad nu, det mesta har flyttat över till andra maskiner.

Note: See TracTickets for help on using tickets.