Ticket #756 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Uppgradera forumet

Reported by: Richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

[15:56:29] Nils Agnesson: Hej Richie. Jag vet inte om du såg forumet igår men vi försökte få bort felmeddelande under distrikt/lokalavdelningar på samma sätt som vi fick bort det under regionalt partiarbete. Det gick tyvärr inte..
[15:58:26] Nils Agnesson: Jag vill verkligen att ni prioriterar upp problemet som finns. Idag är pågår det i princip ingen aktivitet under här i forumet inom ung pirat, just för att det inte fungerar.
[15:59:05] Nils Agnesson: Mitt första steg vore att uppgradera mjukvaran till senaste och se om det hjälper.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.