Ticket #758 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Uppfylla riktlinjerna för accesability

Reported by: stroll Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

Vi borde eftersträva att i möjligaste mån uppfylla andra nivån av Web Accessibility Initiative (WAI)  http://www.w3.org/WAI/. Detta handlar bland annat om att ha goda beskrivningstexter på bilder och andra icke text objekt för att underlätta för till exempel synskadade som använder olika typer av hjälpmedel som till exempel skärmläsare.

Då vi inte siktar på att certifiera oss är varken inläsning eller implementation på enskilda sidor speciellt stor (se  http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/)

I grunden handlar det om just icke textbaserade objekt ska ha beskrivningar tillräckliga för att ta del av informationen. Inputfält ska ha namn som beskriver dess funktion. Ingen information ska uteslutande komma genom färgkodning, osv. Ganska enkla saker vilka vi antagligen uppfyller till största delen redan.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Använd inte trac för hemsidan. Om felrapporten fortfarande var aktuell så vet rickard.a redan om detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.