Ticket #760 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 9 years ago

Fallback för medlemsregistrering

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Det kanske inte sker jätteofta, men våra system är inte helt felfria och medlemsregistreringen ser just nu ut som bifogad bild.

Vad jag skulle vilja ha är någon sorts fallback när systemet inte fungerar, tänker mig antingen:

a) Ett formulär där datan sparas temporärt på någon av våra andra servrar

eller

b) Man får en sida om "På grund av ett tillfälligt fel kan registrering inte göras just nu..."

Attachments

20100308-1558-blipirat.nu.jpg Download (127.7 KB) - added by Gonte 12 years ago.

Change History

Changed 12 years ago by Gonte

comment:1 Changed 11 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 9 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.