Ticket #761 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/agera/kalmar

Reported by: mikael.johansson@… Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kalmar
Cc:

Description

Hej!
Jo jag är vice KL i Kalmar Kommun och har hand om våran blogg, kalmar.piratpartiet.se där vi skriver och lägger upp bilder på det senaste här i Kalmar. Upptäckte just att den finns inte länkad på  http://www.piratpartiet.se/agera/kalmar vilket skulle vara rätt bra då det är där de flesta går om de vill engagera sig. Skulle ni kunna lägga in en länk på den sidan som länkar till våran blogg;  http://kalmar.piratpartiet.se

Tack Mikael Johansson Vice KL Kalmar Kommun

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.