Ticket #762 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

ppbot på arbetsgrp-sidan?

Reported by: Zash Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

På sidan  http://www.piratpartiet.se/arbetsgrupper så står det på flertalet ställen "Lägg till nåndude på skajp så blir du inbjuden till chatten".

Varför hänvisar man inte istället till ppbot?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.