Ticket #763 (accepted Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Tillgänglighet för personer med läsproblem (synskada o dyslexi)

Reported by: xpndr@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

detta blir tyvärr en något generell ticket. och jag skall väl för att förtydliga lite säga att jag själv är synskadad sedan födseln

tillgänglighetsgraden för folk med läsproblem måste förbättras. dels måste sidan bli fullt läsbar i 800x600 och sedan måste det gå att använda CTRL +/- i en browser utan att sidan blir helt fuckad.

vill helt enkelt kunna läsa bloggtexterna med förstorad text och utan att behöva scrolla i sidled.. texten skall alltså radbrytas när jag använder CTRL +/- i min browser.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted
Note: See TracTickets for help on using tickets.