Ticket #772 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

FBI hjälper skolor vid hot. Hur då? Kan de göra det utan skolornas hjälp=tillgång hela tiden till att kolla vem som chattar var osv?

Reported by: urhanne Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description


Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Har svårt att se på vilket sätt detta är en defekt på Live-siten...

Vill du diskutera detta så skriv i forumet...

Note: See TracTickets for help on using tickets.