Ticket #775 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ändra standardinställning "veckan början på" till måndag (är söndag)

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: trivial Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

troligen har inställningen tappats bort vid flytten, men duglig startläge är att alla får ha måndag. Samt att nyregistrerade får ha måndag.
(Detta borde kanske varit två tickets)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Priority changed from major to trivial

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Richie to Johanmlg
  • Component changed from Hemsidan to vBulletin

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.