Ticket #776 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

PP-anpassa forumtemat

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description (last modified by SimonB.) (diff)

Göra PP-anpassat tema för forumet.

UPDATE: Tema-hackande är svårt, och kräver admin-access. Går inte göra hemma. Hemmahack uppmuntras, tills vidare åtminstone! :-)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

Userstyle som löser detta tillfälligt:

 http://userstyles.org/styles/26401

Funkar i:

  • IE: Greasemonkey for IE (googla själv :)

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.